Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Pipilou Helpt per 1 december 2022.

 

Algemeen

 1. Op iedere inschrijving zijn deze algemene voorwaarden van kracht.
 2. Pipilou Helpt is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen, op de website van Pipilou Helpt zijn deze algemene voorwaarden te vinden.
 3. Cursisten zijn zij die middels het verzenden van het aanmeld/inschrijfformulier en betaling een overeenkomst aangaan met Pipilou Helpt of zich per email voor een pakket/cursus/los consult opgeven.
 4. Pipilou Helpt kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, mentaal en/of lichamelijk letsel die door cursisten en/of honden van cursisten worden veroorzaakt.
 5. Bij het aangaan van een pakket/cursus/los consult heeft Pipilou Helpt een inspanningsverplichting om de cursist en diens hond naar beste kunnen te begeleiden. Pipilou Helpt geeft geen garanties op de uitkomst of het welslagen van de begeleiding, daar dit zeer sterk afhankelijk is van de juiste toepassing van de adviezen en inzet van de cursist.
 6. De aansprakelijkheid van Pipilou Helpt zal te alle tijde beperkt zijn tot maximaal het bedrag dat de cursist betaald heeft aan Pipilou Helpt. Pipilou Helpt kan niet aansprakelijk worden gehouden voor (gevolg) schade van haar begeleiding.
 7. Locatie en lestijden kunnen door Pipilou Helpt worden gewijzigd als dat door omstandigheden noodzakelijk is.
 8. De hond waarmee de cursist aan de les deelneemt/waarvan de hond het consult ontvangt dient in een WA verzekering te zijn meeverzekerd. (Alleen van toepassing op begeleiding op locatie)
 9. De lesinformatie die je schriftelijk, per mail of op een andere manier van Pipilou Helpt ontvangt mag op geen enkele manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, openbaar worden gemaakt, worden doorverkocht, worden doorgestuurd of worden vermenigvuldigd op welke manier dan ook.
 10. De hond waarmee de cursist deelneemt dient de inentingen die voor zijn leeftijd van toepassing zijn te hebben gehad. De cursist dient een inentingsbewijs te kunnen overleggen. Geldige titerbepalingen worden ook geaccepteerd. (Alleen van toepassing op begeleiding op locatie)
 11. Pipilou Helpt behoudt zich het recht voor om cursisten uit te sluiten voor deelname aan een groepslessen.
 12. De honden mogen tijdens de lessen, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de instructeur, niet los of met elkaar spelen. (Alleen van toepassing op begeleiding op locatie)
 13. De toepassing van instructies en adviezen die de cursist van de instructeur krijgt en de eventuele ongewenste gevolgen van het al dan niet juist uitvoeren hiervan blijven de verantwoordelijkheid van de cursist. Pipilou Helpt kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 14. Punten 8,10, 11 en 12 zijn niet van toepassing voor een online pakket/cursus/los consult.

 

 

Inschrijving en betaling algemeen

 1. Inschrijving voor een pakket/cursus/los consult, kan via het inschrijfformulier op de website. Je ontvangt dan een bevestiging per email.
 2. Bij minderjarige cursisten dient een ouder of wettige vertegenwoordiger het inschrijfformulier in te vullen.
 3. Bij inschrijving dient de overeengekomen betaling meteen te worden voldaan.
 4. Na inschrijving krijgt je een betaalverzoek en kun je de betaling voldoen. De inschrijving is pas volledig als de betaling is ontvangen door Pipilou Helpt.
 5. Indien door ziekte of overmacht van Pipilou Helpt een inschrijving moet worden beëindigd zal het resterende factuurbedrag (na aftrek van al gevolgde lessen en overige reeds gemaakte kosten) worden gerestitueerd.

 

 

Voortijdige annulering of beëindiging van de cursus

 1. Bij annulering van een inschrijving (door de cursist) voor een pakket/cursus/los consult tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang wordt het betaalde bedrag volledig terug gestort.
 2. Bij annulering van een inschrijving (door de cursist) voor een pakket/cursus/los consult tot uiterlijk 3 dagen voor aanvang wordt 50% van het betaalde bedrag terug gestort.
 3. Bij annulering van een inschrijving (door de cursist) voor een pakket/cursus/los consult binnen 3 dagen voor aanvang wordt er geen geld terug gestort.
 4. Bij annulering van een pakket/cursus/los consult (door Pipilou Helpt) wordt het betaalde bedrag terug gestort met aftrek van de reeds genoten lessen.
 5. Bij annulering (door de cursist) nadat er al een training/les heeft plaatsgevonden, wordt het volledige cursusgeld in rekening gebracht. Er wordt geen cursusgeld geretourneerd.
 6. In uitzonderlijke gevallen kan er door Pipilou Helpt worden afgeweken van de regeling annulering/beëindiging, dit is altijd ter beoordeling van Pipilou Helpt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

 

 

Verplaatsen van lesmomenten

 1. Indien door ziekte of overmacht Pipilou Helpt een reeds gemaakte afspraak voor training/les niet na kan komen, wordt de cursist hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Er zal zo spoedig mogelijk een nieuwe afspraak voor training/les worden gemaakt.
 2. Indien de cursist verhinderd is en een afspraak wil verplaatsen, dient dit zo spoedig mogelijk te worden gemeld. Dit kan per email/tekstbericht of telefonisch. Verplaatsen is niet van toepassing op online groepslessen.
 3. Bij melding tot uiterlijk 12 uur voor aanvang kan een inhaal training/les worden afgesproken zonder extra kosten. In het geval van online training/les in een pakket/cursus zal de training/les in overleg worden verplaatst. Deze training/les moet binnen de overeengekomen tijdspanne van het pakket/cursus plaatshebben. Verplaatsen is niet van toepassing op online groepslessen. Bij een les op locatie zal deze les binnen 3 maanden moeten plaatshebben.
 4. Bij les op locatie: bij annulering binnen 12 uur voor aanvang zal Pipilou Helpt 50% van het lesgeld terugstorten.
 5. Bij een annulering binnen 12 uur voor aanvang in het geval van een online training/les in een pakket/cursus zal de training/les in overleg worden verplaatst. Deze training/les moet binnen de overeengekomen tijdspanne van het pakket/cursus plaatshebben. Verplaatsen is niet van toepassing op online groepslessen.
 6. Bij een annulering binnen 12 uur voor aanvang van een los consult zal deze in overleg worden verplaatst. Het losse consult zal binnen een maand moeten plaatshebben.
 7. In uitzonderlijke gevallen kan er door Pipilou Helpt worden afgeweken van de regeling verplaatsen van lesmomenten, dit is altijd ter beoordeling van Pipilou Helpt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.